Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - opiekun świetlic w Nowej Wsi Prudnickiej, Chrzelicach, Solcu i Grabinie

Gminne Centrum Kultury w Białej
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W RAMACH UMOWY ZLECENIA


Opiekun świetlic w Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina

_________________________________________________________
nazwa stanowiska pracy


1 Wymagania niezbędne
- wykształcenie wyższe pedagogiczne, terapia pedagogiczna. socjoterapia.
- doświadczenie w realizacji projektów socjoterapeutycznych
- prawo jazdy kategorii B


2 Wymagania dodatkowe:
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- kreatywność 


3 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
- pomoc w odrabianiu lekcji.
- prowadzenie zajęć wychowawczych


4. Wymagane dokumenty,
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- kopie dokumentów po świadczających wykszta łcenie.
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Wymagane dokumenty aplikacyjne należ y sk ładać osobi ście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Bia łej lub
pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Bia łej ul Prudnicka 35 z dopiskiem Praca w świetlicach. w terminie
do dnia 04.09.2017 r. Aplikacje, które wpłyną do GCK w Białej powyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny. szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej). powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 2908.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r Nr 101. poz. 926)

PDFoferta - swietlice 2017.pdf (814,94KB)