Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

pellet 2016

pellet 2016 wybor najk oferty.jpeg

 

 

 

 

Biała 2015-11-24

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej
Ul. Prudnicka 35

48-210 Biała

Tel./fax 077 4387026

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu w terminie styczeń – grudzień 2016 o następujących warunkach:

 

 • Dostawa pelletu w ilości 50 ton do Gminnego Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35

 • Długość do 40mm

 • Średnica do 8mm

 • Wartość opałowa min. 18000 kJ/kg

 • Wilgotność max. 10%

 • Opakowanie jednostkowe big-bag 1000kg

 • Dostawy towaru będą realizowane partiami na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia takiego zamówienia

 • Ewentualny koszt rozładunku powinien być wyodrębniony w ofercie cenowej lub oferta powinna zawierać informację, iż nie obejmuje usługi rozładunku.

 • Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt próbki w ilości ustalonej z Zamawiającym

 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie zgodności wykonawca przedłoży stosowne certyfikaty (ENPLUS A1 lub DIN PLUS) oraz badania nie starsze niż 6 miesięcy liczone od daty składania oferty

 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy

 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

- termin ważności oferty

- warunki płatności

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta

 

 

Oferta może być przesłana faksem pod nr 77 4387026, pocztą elektroniczną , pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35, 48-210 Biała, bądź też dostarczone osobiście

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 15.12.2015 do godz. 15:00

 

 

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych