Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe pellet 2015


 

Zdjęcie (1).jpeg


 


 

5.01.2015 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu.

pellet-page-001.jpeg


 


 

Gminne Centrum Kultury w Białej
Ul. Prudnicka 35

48-210 Biała

Tel./fax 077 4387026


 


 


 


 

Zaproszenie do złożenia oferty


 


 


 

Gminne Centrum Kultury w Białej zaprasza do złożenia oferty na dostawę pelletu w terminie styczeń – grudzień 2015 o następujących warunkach:


 

 • Dostawa pelletu w ilości 50 ton do Gminnego Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35

 • Długość do 50mm

 • Średnica do 8mm

 • Wartość opałowa min. 17000 kJ/kg

 • Wilgotność max. 10%

 • Opakowanie jednostkowe big-bag 1000kg

 • Dostawy towaru będą realizowane partiami na pisemne lub telefoniczne zamówienie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia takiego zamówienia

 • Ewentualny koszt rozładunku powinien być wyodrębniony w ofercie cenowej lub oferta powinna zawierać informację, iż nie obejmuje usługi rozładunku


 


 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia

 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy

 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy

 4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faksu, e-maila oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia


 


 


 

Złożona oferta powinna zawierać:


 

- nazwę i adres oferenta

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym

- wartość oferty (netto, brutto, stawka VAT)

- termin ważności oferty

- warunki płatności

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta


 


 

Oferta może być przesłana faksem pod nr 77 4387026, pocztą elektroniczną , pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej ul Prudnicka 35, 48-210 Biała, bądź też dostarczone osobiście


 


 

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA: 30.12.2014 do godz. 15:00


 


 

Do w/w zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

PDFZapytanie ofertowe pellet 2015 (21,22KB)


 

 

Podmiot udostępniający:

GCK Biala

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Rafał Magosz

Data wytworzenia:

2014-12-08